Kullanıcı Adı
Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 15
Sayı: 1780
Halen içinde yaşadığımız Pandemi Sürecinde; konser, tiyatro, opera ve bale gibi sanat etkinlikleri devam etmeli midir?

Devam etmelidir.
Devam etmemelidir.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 31 müzisyen gazete okuyor
 
 
Özgür Karakaya
 
 
Yayımlanan Sayı : 1779

Sosyal Demokrasi... - 17.10.2020

Sosyal kelimesinin kökeni bilimsel olarak:  Dostluk ve yoldaşlık eden, cana yakın,  topluma uygun, toplumu gözetendir. Toplumsal Latince  socialis socius yoldaş, ortak, müttefik  peşinden gitmektir. Devletin vatandaşların toplumsal ve ekonomik varlığını iyileştirmek için önemli roller edindiği yönetim anlayışıdır. Sosyal demokrasiden bahsederken Fransız devrimini hem bir başlangıç, hem de günümüze değin uzanan bir  sembol olarak kabul edebiliriz. Bu akımın en önemli temsilcileri arasında ise Bernstein, F. Lassalle ve K. Kautsky yer alır. 

Sosyal demokrasi, özgürlük,e
şitlik,kardeşlik gibi değerleri de içine alır. Tarihi süreçte Sosyal Demokrasi siyasi anlamda barış, insan hakları ve sosyal adalet gibi kavramlarla ortaya sürülen ama aslında ekonomik anlamda emperyalist devlet ve şirketlerin sömürgelerden gelen gelirlerinin ufak bir bölümünün sus payı olarak Avrupalı emekçi kesimlere dağıtıldığı bir sistemin adıdır. Sosyal demokrasi  tarihte de prestijli bir yere sahip değildir. Batıya özgüdür . 

Sistem, liberal tekelci kapitalist sömürü sisteminin biraz daha yumu
şak ve şefkatli bir yüz olarak gösterilmesidir.Irkçı temelli –milliyetçilikleri kabul etmez.Temsili demokrasi ve parlamenter sistemi esas alır. Serbest piyasa ekonomisini kabul eder.     Sosyalizmin temelinde var olan "devrim" olgusunu rededer. Devrimcilik karşıtı olarak reformcudur. 

Kapitalizm içinde bir iyile
ştirmeyi savunur. Düzenin yamacılığını yapar.  Sınıfların çıkarımın  dengeye gelmesini savunur.Bireysel yeteneğin ve ulusal zenginliğe katkısının farklı olduğu düşüncesini taşır. Demokratik sistem içersinde mücadele ederek, kökten değişim peşinde koşmaz.

Sermaye sınıfını da dı
şlamaz içselleştirir. Anti-kapitalist de  değildir. Emek yanlısı ama sermaye karşıtı da değildir. İki zıtlığı uzlaştırmayı görev edinir.Grevleri kırma yönü de bulunmaktadır. Emeğin sınıfının ortaya çıkışının kaçınılmaz olduğu yerde mücadeleyi de içeriden de engellemektedir.Egemen sınıfın temsilcisi gibi de davranırlar. Verilen tavizlerle kapitalizmin saldırganlığını törpüleyerek  varlığını korumasını sağlar.Serbest pazarı ve üretim araçları üzerindeki özel mülkiyeti kabul eder.

Komünizme de kar
şı çıkar. Sosyal demokrasinin bu düşüncesi kapitalizmin bilimsel gerçekleri ile uyuşmamaktadır.  Marx, "kapitalist sistemde kârın artık değer sömürüsünden kaynaklandığını bilimsel olarak ortaya koymuştur. Sömürü ise kapitalist özel mülkiyet sistemi sürdükçe ortadan kaldırılamaz" demişti.Sosyal Demokrasi geniş insan yığınlarının sosyalizmin çekim merkezinden uzak tutulması işlevini üstlenmektedir.

Esnek çalı
şma saatlerine de dirençli bir tavır ortaya koymaz. Yüzlerini sola değil sağa dönerler. Kapitalizmi yönetmeye talip olurlar. Emeğin iktidarını kurmayı tasarlamazlar. Emeğe bölüşümde biraz daha pay çıksın isterler. Emperyalizmin yedek lastiği olmaktan öteye geçememişlerdir. 

Kapitalizmin a
şırı uçları: eşitsizlik, yoksulluk, sömürü bertaraf edilerek kapitalizm muhafaza edilmesi yönünde çaba harcanır. Devrimci sınıf dayanışması inancının birleştirdiği, dünyayı temelden değiştirecek, ulusal zenginliği sadece o emek sınıfının  yarattığı, sosyal demokrasi içersinde yer almaz.Kimi zaman sosyalizme yakın görünmeye, kimi zaman burjuvazinin safındaki yerini netleştirmeye çalışır.

Kitle hareketlerini de eriten bir yapıya sahiptir.Kapitalizmini de savunucularıdırlar.Kapitalizme hizmetlerini sistemin devamı yönünde halkı rahatlatma i
şlevini üstlenir.Kibar düşünceli yüzünü de temsil eder.Sosyal demokrasi ve refah devleti anlayışı ile kapitalizmin piyasa ekonomisi içerisindeki katı yorumu yumuşatılmaya çalışılmaktadır. 

Sosyal Demokrasi, aslında sosyalizm ile liberalizmin birle
şmesinden ortaya çıkmış bir ara çizgiye benzer. Liberalizm ve sosyalizmin melezi" olan sosyal demokrasi, ideolojik olduğu kadar pragmatik bir sentezdir.Geçmişe bakıldığında  hükümetlere yedek kuvvet olarak girdikleri dönemlerde katliamlara,çetelere,yolsuzluklara,yoğun işsizleştirmelere, özelleştirmelere, yoksullaştırmalara suç ortağı da olmuşlardı.Kamu çalışanlarının sendika hakları mücadelesi de oyalanmıştı. 

Halk direni
şlerini de mesafeli durur.Muhalefette oldukları dönemlerde de  ciddi bir muhalefet söz konusu değildir.Sosyal Demokrat partiler, sınıf savaşımı düşüncesine dayanan, sınıf savaşımını zayıflatmaktadırlar... Sosyal demokrasinin yakın geleceğinde de , daha küçülmek ve daha fazla bölünmek vardır. Kitlelerin mücadeleci ruhu, sosyal demokrasinin ılıman limanlarında ödün verme üzerine çalışılmaktadır.

Sosyal demokratların dünya görü
şü "her yerde her şekilde uzlaşma" üzerine kuruludur. Sosyal demokratların planı  emeğin sınıfına kurtuluşuna hizmet etmek te değildir. Onun kapitalizm tarafından yaratılan zorlukları kabullenmesini ve hatta bunları paylaşmasını istemektirler. 

Sömürü düzeniyle uzla
şmaları suç ortağı olmalarına sebep oldu. Farklı bir dünya inşa etmeyi geciktirdi. Bazlamaya benzeyen bir durum söz konusudur. Bir tarafı pişmiş bir tarafı da pişmemiştir.Sosyal demokrasi alaca karanlığı andırır. Ne zaman net bir aydınlığa çıkacakları, ne zaman karanlığa girecekleri de belli olmamaktadır.

 

 

0 adet yorum yazılmıştır. Yorumları okumak yada yorum yazmak için sisteme giriniz.Yazıyı Tavsiye Et
 
Tavsiye Adresleri


Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.

E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2020