Kullanıcı Adı
Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 17
Sayı: 1807
Mavi Nota e-Müzik Gazetesi'ni hangi yolla öğrendiniz?

Arkadaş tavsiyesi üzerine öğrendim.
Yaptığı çalışmalardan dolayı biliyordum.
Basın yayın araçları aracılığı ile öğrendim
İnternet arama motoru aracılığı ile öğrendim.
Tesadüfen öğrendim
Mavi Nota'yı doğduğu günden beri bilirim

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 26 müzisyen gazete okuyor
 
 
Haberler
 
 

Müzik Eğitimcileri Derneği MÜZED, gerçekleştirdiği çalışmaların sonucunda okullarda müzik ve resim derslerine branş öğretmenlerinin verilmesini önerdiği dilekçeyi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a sundu! - 15.08.2020Uluslararası koronavirüs salgınına karşı devletçe, ulusça mücadele yürütülen günlerde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından okulların sağlıklı bir biçimde ve zamanında açılabilmesi için çaba gösterilirken eğitim sisteminin diğer gündemleri de ilgili birimler tarafından ele alınmaktadır. Bu nedenle Kısa adı MÜZED olan Müzik Eğitimcileri Derneği  gerçekleştirdiği çalışmaların sonucunu bir dilekçe ile Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’a sunarak, önerilerde bulundu. Bu önerilerin ana başğı ise müzik ve resim öğretmenlerinin branş öğretmenleri olması vurgulandı.


MÜZ
İK EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ (MÜZED) BASIN DUYURUSU (15.08.2020)

MÜZ
İK EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ (MÜZED) İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM MÜZİK DERSLERİYLE İLGİLİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAŞVURDU

MÜZED GENEL BA
ŞKANI REFİK SAYDAM:

"
İLKOKULLARDA MÜZİK VE RESİM DERSLERİ DAL (BRANŞ) ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN OKUTULMALI, OKULLARIN NORM KADROLARI BU ESASLARA GÖRE BELİRLENMELİDİR."

"MÜZ
İK, RESİM, BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNİN GENEL EĞİTİMİN HER KADEMESİNDE ZORUNLU ORTAK DERSLER ARASINDAKİ YERİ TARTIŞMA KONUSU YAPILMAMALIDIR."

"ANA SINIFINDAN ÜN
İVERSİTEYE HER KADEME VE DÜZEYDEKİ MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI, ÖĞRETİM MATERYALİ, DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM PROGRAMCILARININ, ALAN UZMANLARININ, DİL UZMANLARININ, ÖĞRETMENLERİN, ALANLARDAKİ MESLEK KURULUŞUNUN KATILIMLARIYLA ÜLKENİN VE ÇAĞIN GEREKLERİNE UYGUN BİÇİMDE YENİDEN DÜZENLENMELİ; GELİŞTİRİLMELİDİR."

"MÜZ
İK VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ MİLLÎ EĞİTİM ÖRGÜTÜ İÇİNDE 'SAHİPSİZ' KALMA KONUMUNDAN KURTARILMALI; BAKANLIK ÖRGÜT YAPISI İÇİNDE 'GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' KURULMALIDIR."

"KÜLTÜR VE TUR
İZM BAKANLIĞIYLA EŞGÜDÜM İÇİNDE, DEVLET KONSERVATUVARI MEZUNU GENÇ SANATÇILARIMIZIN ATANACAĞI, SANATINI UYGULAYABİLECEĞİ OLANAKLAR ADIM ADIM YARATILMALIDIR."

Millî E
ğitim Bakanlığının "Yeni Ortaöğretim Tasarımı", haftalık ders çizelgeleri, ilkokullarda dal öğretmenleri tarafından okutulacak derslerle ilgili Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında ve ilgili diğer birimlerde yürütülen çalışmalarla ilgili olarak Türk müzik eğitiminin ulusal ve uluslararası düzeydeki 22 yıllık meslek kuruluşu Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) tarafından meslek topluluğunun görüşleri Bakanlığa bir dilekçe ile iletildi.

MÜZED'in dilekçesinin 14 A
ğustos 2020 günü incelenip değerlendirilmek üzere Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına, Temel Eğitim, Ortaöğretim ve Öğretmen Yetiştirme Geliştirme Genel Müdürlüklerine sevkedildiği öğrenildi.

MÜZED Genel Ba
şkanı Refik Saydam tarafından Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'a sunulan dilekçede özetle şu istemler yer aldı:

"Sayın Bakanlı
ğımızın 1 Kasım 2019 ve 8 Temmuz 2020 günlerinde düzenlediği müzik eğitimiyle ilgili anlamlı, önemli çalıştaya ve toplantıya müzik eğitimcilerinin temsilcisi olarak derneğimizi de davet etmiş olmasını çok anlamlı, önemli bulduğumuzu belirtiyor; Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu toplantılarda dernek yöneticilerimizin müzik eğitimcileri topluluğumuzun sesi olarak yaptığı önerilerin dikkate alınmış olmasını diliyor, bekliyoruz."

"Uygar dünyada Almanya, Avusturya, Avustralya, Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka,
İsveç, İsviçre, Japonya vb. ülkelerin büyük çoğunluğunda genel eğitimde (ortaöğretim dahil) müzik/sanat dersleri zorunlu ortak dersler arasındadır. Cumhuriyet Dönemi Türkiye'sinde de başta öğretmen yetiştiren kurumlar olmak üzere yaklaşık yüz yıldır Müzik/Sanat dersleri ilköğretimde ve ortaöğretimde okutulan zorunlu ortak dersler arasında yer almıştır. Bir dönem liselerimizde müzik ve resim derslerinin "seçmeli" oluşu sadece görünüştedir. O dönemlerde liselerimizde seçmeli olarak iki ders vardır: Müzik ve resim. Öğrenciler bu iki sanat dersinden birini seçerek diğer zorunlu ortak dersler gibi okumuşlardır. Müzik, Resim, Beden Eğitimi derslerinin ortaöğretimde "seçmeli dersler havuzu"na aktarılması hem eğitim mevzuatının, anayasal hakların ve eğitbilimsel ilkelerin bir kenara bırakılması demektir hem de bu derslerin fiilen eğitim sisteminden çıkarılması anlamına gelir. Çünkü bizim var olan eğitim sisteminde "seçmeli ders" hiçbir ağırlığı olmayan ders anlamına gelir. Çok sayıda seçmeli ders arasından bu derslerin seçilmesi tamamen tesadüflere, okul yöneticilerinin yaklaşımına, dersin öğretmeninin bulunup bulunmamasına vb. bağlı hâle gelir. Hiçbir ağırlığı olmayan, bu nedenle giderek yok olan, norm kadro eğitimcisi ortadan kalkan derslerin Sayın Bakanımız tarafından vurgulanan "tasarım beceri atölyeleri"nin açılması da olanaksız hâle gelir. Dersi olmayan, öğretmeni olmayan tasarım, beceri atölyelerigöstermelik, sembolik, etkisiz konumda kalır.

1739 Sayılı Millî E
ğitim Temel Kanunumuzda öngörülen "Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip" bireylerin kuşakların yetiştirilebilmesi müzik/sanat/ beden eğitimi derslerinin genel eğitimimizin her kademesinde zorunlu ortak dersler arasındaki yerinin artık tartışma konusu olmaktan çıkarılmasını gerekli kılmaktadır."

" 'Beden E
ğitimi ve Oyun' ve 'Bilişim Teknolojileri' derslerinin ilkokulda da okutulacağı, bu derslere branş öğretmenlerinin gireceği" açıklamanıza katılıyor ve bu konuda sizi destekliyoruz. Sizin de takdir edeceğiniz gibi ilkokulların eğitimcilik yönünden en az Twitter açıklamanızda yer alan dersler kadar alanda yetişmişlik, uzmanlık gerektiren Müzik ve resim derslerinde de dal (branş) öğretmenlerine görev verilmeli, okulların norm kadroları bu esaslara göre belirlenmelidir.

2012 yılı ve öncesinde MÜZED'in giri
şimleriyle ilköğretim okullarının 4. ve 5. sınıflarının müzik derslerine müzik dal öğretmenleri girmekteydi. MÜZED'in, ilkokulların 1., 2. ve 3. sınıflarının müzik derslerine müzik öğretmenlerinin girmesi konusunda yaptığı girişimlerde, Bakanlık yetkilileri önerilerimizi incelediklerini, konu üzerinde çalıştıklarını belirtmişlerdi. Ancak 2012 yılında uygulamaya konulan sistemle ilkokulların tümünden Müzik Öğretmenliği norm kadrosu kaldırıldı.

Önerimiz, ilkokulun bütün sınıflarında haftada iki saate çıkarılacak müzik/resim derslerine bu alanların dal ö
ğretmeniyle birlikte değerli sınıf öğretmenimizin de girmesidir. Böylece müzik/resim derslerinin öğretim programlarında yer alan konular, kazanımlar dal öğretmenleri tarafından yaşama geçirilirken sınıf öğretmenlerimizin desteği ve katkısıyla derse dikkat yoğunlaşabilir; diğer derslerin eğitiminde müzikten yararlanmanın örnekleri de birlikte uygulanmış olabilir.

Kurulu
ş çalışmaları 1950'lere uzanan ve son 22 yıldır kesintisiz biçimde alanında etkinlik gösteren, ülkemizde her kademedeki binlerce müzik eğitimcisinin meslek kuruluşu, temsilcisi, sesi Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) olarak makamınızca dikkate alınacağı inancıyla meslek topluluğumuzun üzerinde birleştiği aşağıdaki önerilerimizi dikkatinize sunuyoruz:

• Uygar dünyadaki e
ğitim uygulamalarına, ülkemizin yüz yıllık Cumhuriyet eğitimi birikimine, eğitbilim ilkelerine, anayasal yurttaş haklarına ve eğitim mevzuatına uygun olarak ilköğretim ve ortaöğretim ders çizelgeleri içindeki ortak dersler arasında müzik dersi de dengeli biçimde yerini almalı, bütün sınıf ve kademelerde ortak dersler arasında müzik dersi iki saat olarak okutulmalıdır. Müzik, Resim, Beden Eğitimi derslerinin sayısının azaltılarak "seçmeli havuzuna atılması" (belirsizleştirilmesi) girişiminin gündemden kaldırıldığı tarafınızca açıklanmalıdır. 2005 yılı ve öncesinde ilkokulların 1,2,3. sınıflarında müzik/ resim dersleri haftada ikişer saat okutuluyordu. İlkokulun bütün sınıflarını ve tüm genel öğretim kademelerini kapsayacak biçimde haftada ikişer saat müzik/ sanat dersleri uygulamasına tekrar dönülmelidir.

• Her e
ğitim öğretim kurumuna en az bir olmak üzere gereksinmeyi karşılayacak sayıda müzik dal öğretmeni atanmalı, müzik/resim dersleri İLKOKULDA (sınıf öğretmeninin bazı konularda katkısı ve desteğiyle) DAL ÖĞRETMENİ TARAFINDAN VERİLMELİDİR. Yeterli sayıda ve donanımda müzik dal öğretmenini yetiştirecek ve istihdam edecek koşullar ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde adım adım oluşturulmalıdır.

• Her okul kendi kapasitesine uygun olarak, müzik odalarıyla, çalgılarla, resim atölyeleriyle, spor salonlarıyla, konser, konferans, tiyatro salonlarıyla donatılmalı, ö
ğrencilerimizin sanatsal, sportif yönlerden gelişiminin önü açılmalıdır. Okullarımızda yaratılacak bu olanaklar Halk Eğitimi Merkezleriyle işbirliği içinde mesai saatleri dışında da 24 saat gençlerin, halkın sanatsal, sportif çalışmalarına açık hâle getirilmelidir.

• Ana sınıfından üniversiteye her kademe ve düzeydeki müzik dersi ö
ğretim programı, öğretim materyali, ders içerikleri eğitim programcılarının, alan uzmanlarının, dil uzmanlarının, öğretmenlerin, alanlardaki meslek kuruluşlarının katılımlarıyla ülkenin ve çağın gereklerine uygun biçimde yeniden düzenlenmeli; geliştirilmelidir. Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dallarında verilen ve tek yarıyıla indirilmiş olan Müzik Öğretimi, Müzik dersleri en az dört yarı yıl olmak üzere yeniden düzenlenmelidir.

• Müzik ve Güzel Sanatlar E
ğitimi Millî Eğitim Örgütü içinde "sahipsiz" kalma konumundan kurtarılmalı; Bakanlık örgüt yapısı içinde "GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" kurulmalıdır. Her kademe ve düzeydeki müzik, resim, sanat tarihi derslerinin öğretmenleri, programları; Güzel Sanatlar Liseleri, il ve ilçelerdeki, okullardaki sanatsal etkinlikler, yarışmalar bu genel müdürlüğe bağlı olmalıdır.

• Kültür ve Turizm Bakanlı
ğıyla eşgüdüm içinde, Devlet Konservatuvarı mezunu genç sanatçılarımızın atanacağı, sanatını uygulayabileceği olanaklar adım adım yaratılmalıdır. Bu amaçla öncelikle mevcut sanat kurumlarımızdaki eksik kadroların tamamlanması için istihdam olanakları yaratılmalı, yurdumuzun her köşesine yeni sanat kurumları açılarak gençlerimizin atanabilme ve halkın nitelikli sanatı yaşayabilme hakkının gerçekleşebileceği olanakların ortaya çıkarılması hedeflenmelidir. MÜZED Genel Ba
şkanı Refik Saydam tarafından Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'a sunulan yukarıda özeti verilen dilekçenin tam metni şu şekilde: 

SAYIN PROF. DR. Z
İYA SELÇUK,
M
İLLÎ EĞİTİM BAKANI, ANKARA

Sayın Bakanımız,

Okullarımızın henüz yaz tatilinde oldu
ğu bu günlerde, uluslararası koronavirüs salgınına karşı devletçe ve ulusça mücadele yürüttüğümüz bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde şahsınızda, okullarımızı, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim çalışanlarımız için sağlıklı bir duruma getirerek zamanında açmak için çaba yürüten Millî Eğitim Bakanlığımızı kutluyoruz. Okullarımızın sağlıklı bir biçimde ve zamanında açılabilmesini; ülkemizin ve insanlığın koronavirüs salgınına karşı yürüttüğü mücadelenin bir an önce başarıya ulaşmasını diliyoruz.

Bu süreçte elbette e
ğitim sistemimizin başka gündemleri de ele alınmakta, gerekli çalışmalar yürütülmektedir.

Sayın Bakanımız,

2019 yılı Mayıs ayında açıkladı
ğınız "Yeni Ortaöğretim Tasarımı"nda (https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-ortaogretim-tasarimini-tanitti/haber/18673/tr), 2020 yılından itibaren Müzik, Resim, Beden Eğitimi derslerinin sayısının azaltılarak seçmeli havuzuna aktarılacağı belirtilmişti. 21 Şubat 2020 günü düzenlediğiniz basın toplantısında da "Yeni lise tasarımı hazırlıklarını tamamladığınızı, gelecek yıl (2020-2021 Eğitim Öğretim yılı) pilot uygulamanın başlatılacağı" vurgulanmıştı. (http://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-yeni-ilkokul-ve-ortaokul-tasarimini-anlatti/haber/20364/tr).

Ülkemiz müzik e
ğitiminin ulusal ve uluslararası düzeydeki 22 yıllık meslek kuruluşu Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) olarak makamınıza da ulaştırdığımız ekli basın açıklamalarıyla ve 1 Kasım 2019 "Müzik Öğretmenliği Günü"nde (Cebeci Semtindeki tarihî Musıkî Muallim Mektebi binasında düzenlediğiniz "Kuruluşunun ve Eğitime Başlamasının 95. Yılında Musıkî Muallim Mektebi Çalıştayı"nda başta Onursal Başkanımız Prof. Dr. Ali Uçan olmak üzere derneğimiz adına yapılan tüm konuşmalarda bu yaklaşımın yasal, yönetsel, eğitbilimsel yönlerden vahim bir hata olacağı dile getirilmişti. Aynı görüşlerimiz, Millî Eğitim BakanYardımcısı Sayın Reha Denemeç'in Başkanlığında 8 Temmuz 2020 günü internet üzerinden yapılan uzaktan eğitim ve Millî Eğitim Projesi konulu Danışma toplantısında dernek başkanımız ve katılımcı yöneticilerimiz, üyelerimiz tarafından dile getirilmişti.

Öncelikle, Sayın Bakanlı
ğımızın 1 Kasım 2019 ve 8 Temmuz 2020 günlerinde düzenlediği bu önemli çalıştaya ve toplantıya müzik eğitimcilerinin temsilcisi olarak derneğimizi de davet etmiş olmasını çok anlamlı, önemli bulduğumuzu belirtiyor; Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu toplantılarda dernek yöneticilerimizin müzik eğitimcileri topluluğumuzun sesi olarak yaptığı önerilerin dikkate alınmış olmasını diliyor, bekliyoruz.

Sayın Bakanımız,

29.06.2020 günü @MevzuatMeb Twitter adresinden "TAL
İM TERBİYE KURULU HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ ÇALIŞMASINI TAMAMLADIKTAN SONRA AYRINTILAR BELLİ OLACAK. Şu an için 'Beden Eğitimi ve Oyun' ve 'Bilişim Teknolojileri' derslerinin İLKOKUL'da da okutulacağını, Branş Öğretmenlerinin gireceğini paylaşabiliriz." açıklamasını yaptınız.

Açıklamanızın ilk bölümünde MEB Talim ve Terbiye Kurulu Ba
şkanlığında "haftalık ders çizelgeleri çalışması"nın devam ettiği; ikinci bölümünde ise "Beden Eğitimi ve Oyun' ve 'Bilişim Teknolojileri' derslerinin İLKOKUL'da da okutulacağı, Branş Öğretmenlerinin gireceği" vurgulanmıştı.

Sayın Bakanımız,

Bilindi
ği gibi uygar dünyada Almanya, Avusturya, Avustralya, Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, İsveç, İsviçre, Japonya vb. ülkelerin büyük çoğunluğunda genel eğitimde (ortaöğretim dahil) müzik/sanat dersleri zorunlu ortak dersler arasındadır. Cumhuriyet Dönemi Türkiye'sinde de başta öğretmen yetiştiren kurumlar olmak üzere yaklaşık yüz yıldır Müzik/Sanat dersleri ilköğretimde ve ortaöğretimde okutulan zorunlu ortak dersler arasında yer almıştır. Bir dönem liselerimizde müzik ve resim derslerinin "seçmeli" oluşu sadece görünüştedir. O dönemlerde liselerimizde seçmeli olarak iki ders vardır: Müzik ve resim. Öğrenciler bu iki sanat dersinden birini seçerek diğer zorunlu ortak dersler gibi okumuşlardır.

2005 yılında ders çizelgelerinde yapılan bir de
ğişiklikle liselerde müzik ve resim derslerinin programlar içinde yeri belirsizleştirilmiş ancak başta derneğimiz MÜZED olmak üzere öğrencilerin, velilerin, eğitimcilerin, sanat kuruluşlarının yoğun girişimleriyle bu hatadan dönülerek müzik ve resim dersleri ortaöğretim programlarında yeniden zorunlu ortak dersler arasında yerini almıştır.

Ayrıca yine bilindi
ği gibi Anayasa'mızın 42. maddesinde öngörülen eğitim hakkı, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun birinci bölümünde yer alan Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçlarının her bir tümcesi(*) açık biçimde (diğer ders gruplarıyla birlikte) müzik/sanat eğitiminin de programlar içinde yer almasını emretmektedir.

Müzik, Resim, Beden E
ğitimi derslerinin ortaöğretimde "seçmeli dersler havuzu"na aktarılması hem eğitim mevzuatının, anayasal hakların ve eğitbilimsel ilkelerin bir kenara bırakılması demektir hem de bu derslerin fiilen eğitim sisteminden çıkarılması anlamına gelir. Çünkü bizim var olan eğitim sisteminde "seçmeli ders" hiçbir ağırlığı olmayan ders anlamına gelir. Çok sayıda seçmeli ders arasından bu derslerin seçilmesi tamamen tesadüflere, okul yöneticilerinin yaklaşımına, dersin öğretmeninin bulunup bulunmamasına  vb. bağlı hâle gelir. Hiçbir ağırlığı olmayan, bu nedenle giderek yok olan, norm kadro eğitimcisi ortadan kalkan derslerin Sayın Bakanımız tarafından vurgulanan "tasarım beceri atölyeleri"nin açılması da olanaksız hâle gelir. Dersi olmayan, öğretmeni olmayan tasarım, beceri atölyelerigöstermelik, sembolik, etkisiz konumda kalır.

1739 Sayılı Millî E
ğitim Temel Kanunumuzda öngörülen "Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip" bireylerin kuşakların yetiştirilebilmesi müzik/sanat/ beden eğitimi derslerinin genel eğitimimizin her kademesinde zorunlu ortak dersler arasındaki yerinin artık tartışma konusu olmaktan çıkarılmasını gerekli kılmaktadır.

Sayın Bakanımız,

Yukarıda alıntılanan Twitter iletinizde vurgunan " 'Beden E
ğitimi ve Oyun' ve 'Bilişim Teknolojileri' derslerinin ilkokulda da okutulacağı, bu derslere branş öğretmenlerinin gireceği" açıklamanıza katılıyor ve bu konuda sizi destekliyoruz.

Sizin de takdir edece
ğiniz gibi ilkokulların eğitimcilik yönünden en az Twitter açıklamanızda yer alan dersler kadar alanda yetişmişlik, uzmanlık gerektiren Müzik ve resim derslerinde de dal (branş) öğretmenlerine görev verilmeli, okulların norm kadroları bu esaslara göre belirlenmelidir.

 2012 yılı ve öncesinde MÜZED'in giri
şimleriyle ilköğretim okullarının 4. ve 5. sınıflarının müzik derslerine müzik dal öğretmenleri girmekteydi. MÜZED'in, ilkokulların 1., 2. ve 3. sınıflarının müzik derslerine müzik öğretmenlerinin girmesi konusunda yaptığı girişimlerde, Bakanlık yetkilileri önerilerimizi incelediklerini, konu üzerinde çalıştıklarını belirtmişlerdi. Ancak 2012 yılında uygulamaya konulan sistemle ilkokulların tümünden Müzik Öğretmenliği norm kadrosu kaldırıldı.

Sınıf ö
ğretmenliği ilkokul eğitimi için çok önemli, değerli bir alandır. İlkokul öğrencisi için sınıf öğretmeninin taşıdığı önemi hepimiz en azından kendi yaşantımızdan çok iyi biliyoruz. Geçmişte her alanda olduğu gibi Müzik Eğitimi alanında da çok iyi yetişen Köy Enstitüsü ve İlköğretmen Okulu mezunu sınıf öğretmenleri, alanda yeterli sayıda Müzik Dal öğretmeni de bulunmadığı için müzik derslerini öğretim programlarının gereklerine göre başarıyla uygulayabiliyordu.

Ancak, E
ğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dallarında verilen sanat eğitimi ağırlığı uzun yıllardır yeterli düzeyde olabilmekten çok uzaktır. Müzik Eğitimcileri Derneğimizin tüm uyarılarına rağmen Sınıf Öğretmenliği alanının son Lisans Programında Müzik Öğretimi dersleri, alan eğitimi zorunlu ortak dersleri arasında (sadece yedinci yarıyılda okutulmak üzere) tek yarıyıla düşürüldü. Sınıf öğretmeni adayı dört yılda (sekiz dönemde) sadece tek dönem (üç ay) Müzik Öğretimi dersi alabilmektedir. Öğrencinin müzik/sanat yeteneğinin en yoğun biçimde geliştiği ilkokul çağında müzik öğretimi alanında tek dönemde alınan bilgi, beceri, kazanımın yeterli olamayacağını en başta sevgili sınıf öğretmeni arkadaşlarımız görmektedir. Bu alanda yapılan araştırmalar, sınıf öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun kendilerini müzik dersi öğretim programını anlayabilmek ve uygulayabilmek açısından yeterli bulmadıklarını; sonuçta ilkokulların büyük çoğunluğunda fiilen müzik dersi yapılmadığını ortaya koymaktadır.

Önerimiz, ilkokulun bütün sınıflarında haftada iki saate çıkarılacak müzik/resim derslerine bu alanların dal ö
ğretmeniyle birlikte değerli sınıf öğretmenimizin de girmesidir. Böylece müzik/resim derslerinin öğretim programlarında yer alan konular, kazanımlar dal öğretmenleri tarafından yaşama geçirilirken sınıf öğretmenlerimizin desteği ve katkısıyla derse dikkat yoğunlaşabilir; diğer derslerin eğitiminde müzikten yararlanmanın örnekleri de birlikte uygulanmış olabilir.

Sayın Bakanımız,

Sonuç olarak, kurulu
ş çalışmaları 1950'lere uzanan ve son 22 yıldır kesintisiz biçimde alanında etkinlikgösteren, ülkemizde her kademedeki binlerce müzik eğitimcisinin meslek kuruluşu, temsilcisi, sesi Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) olarak makamınızca dikkate alınacağı inancıyla meslek topluluğumuzun üzerinde birleştiği aşağıdaki önerilerimizi dikkatinize sunuyoruz:

• Uygar dünyadaki e
ğitim uygulamalarına, ülkemizin yüz yıllık Cumhuriyet eğitimi birikimine, eğitbilim ilkelerine, anayasal yurttaş haklarına ve eğitim mevzuatına  uygun olarak ilköğretim ve ortaöğretim ders çizelgeleri içindeki ortak dersler arasında müzik dersi de dengeli biçimde yerini almalı, bütün sınıf ve kademelerde ortak dersler arasında müzik dersi iki saat olarak okutulmalıdır. Müzik, Resim, Beden Eğitimi derslerinin sayısının azaltılarak "seçmeli havuzuna atılması" (belirsizleştirilmesi) girişiminin gündemden kaldırıldığı tarafınızca açıklanmalıdır. 2005 yılı ve öncesinde ilkokulların 1,2,3. sınıflarında müzik/ resim dersleri haftada ikişer saat okutuluyordu. İlkokulun bütün sınıflarını ve tüm genel öğretim kademelerini kapsayacak biçimde haftada ikişer saat müzik/ sanat dersleri uygulamasına tekrar dönülmelidir.

• Her e
ğitim öğretim kurumuna en az bir olmak üzere gereksinmeyi karşılayacak sayıda müzik dal öğretmeni atanmalı, müzik/resim dersleri İLKOKULDA (sınıf öğretmeninin bazı konularda katkısı ve desteğiyle) DAL ÖĞRETMENİ TARAFINDAN VERİLMELİDİR. Yeterli sayıda ve donanımda müzik dal öğretmenini yetiştirecek ve istihdam edecek koşullar ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde adım adım oluşturulmalıdır.

• Her okul kendi kapasitesine uygun olarak, müzik odalarıyla, çalgılarla, resim atölyeleriyle, spor salonlarıyla, konser, konferans, tiyatro salonlarıyla donatılmalı, ö
ğrencilerimizin sanatsal, sportif yönlerden gelişiminin önü açılmalıdır. Okullarımızda yaratılacak bu olanaklar Halk Eğitimi Merkezleriyle işbirliği içinde mesai saatleri dışında da 24 saat gençlerin, halkın sanatsal, sportif çalışmalarına açık hâle getirilmelidir.

• Ana sınıfından üniversiteye her kademe ve düzeydeki müzik dersi ö
ğretim programı, öğretim materyali, ders içerikleri eğitim programcılarının, alan uzmanlarının, dil uzmanlarının, öğretmenlerin, alanlardaki meslek kuruluşlarının katılımlarıyla ülkenin ve çağın gereklerine uygun biçimde yeniden düzenlenmeli; geliştirilmelidir. Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dallarında verilen ve tek yarıyıla indirilmiş olan Müzik Öğretimi, Müzik dersleri en az dört yarı yıl olmak üzere yeniden düzenlenmelidir.

• Müzik ve Güzel Sanatlar E
ğitimi Millî Eğitim Örgütü içinde "sahipsiz" kalma konumundan kurtarılmalı; Bakanlık örgüt yapısı içinde "GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" kurulmalıdır. Her kademe ve düzeydeki müzik, resim, sanat tarihi derslerinin öğretmenleri, programları; Güzel Sanatlar Liseleri, il ve ilçelerdeki, okullardaki sanatsal etkinlikler, yarışmalar bu genel müdürlüğe bağlı olmalıdır.

• Kültür ve Turizm Bakanlı
ğıyla eşgüdüm içinde, Devlet Konservatuvarı mezunu genç sanatçılarımızın atanacağı, sanatını uygulayabileceği olanaklar adım adım yaratılmalıdır. Bu amaçla öncelikle mevcut sanat kurumlarımızdaki eksik kadroların tamamlanması için istihdam olanakları yaratılmalı, yurdumuzun her köşesine yeni sanat kurumları açılarak gençlerimizin atanabilme ve halkın nitelikli sanatı yaşayabilme hakkının gerçekleşebileceği olanakların ortaya çıkarılması hedeflenmelidir.

Gere
ğini saygılarımla bilgilerinize sunarım.

Refik SAYDAM
Müzik E
ğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Başkanı*1739 SAYILI M
İLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNUNUN BİRİNCİ BÖLÜMÜNDE YER ALAN TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI:

1. "Türk Milletinin bütün fertlerini (...) Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasa'da ifadesini bulan Atatürk milliyetçili
ğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sa
ğlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

3.
İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece bir yandan Türk vatanda
şlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır."

EKLER:

1. "MÜZED Geni
şletilmiş Merkez Yönetim Kurulu 'Yeni Ortaöğretim Tasarımı'nda Müzik Dersi Gündemiyle Olağanüstü Olarak Toplandı" haberi. 26.05.2019

2. Müzik E
ğitimcileri Derneği (MÜZED) Basın Açıklaması: "1 Kasım Müzik Öğretmenliği Gününün Çağrısı, 01.11.2019"

3. Müzik E
ğitimcileri Derneği (MÜZED) Basın Açıklaması: "İlkokulda Müzik Dersine Müzik Dal Öğretmeni, Her Kademede Zorunlu Ortak Müzik Dersi, Her Okula En Az Bir Müzik Dal Öğretmeni, 02.07.2020"

DA
ĞITIM:
Millî E
ğitim Bakanlığına

B
İLGİİÇİN:
Millî E
ğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına
Millî E
ğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne
Millî E
ğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne
Millî E
ğitim Bakanlığı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2021