Kullanıcı Adı
Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 15
Sayı: 1766
Ülkemizde düzenlenen Müzik Festivalleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Halkın müzik zevkinin kalitesinin yükseltilmesinde bir katkısı yoktur.
Lokal müzik eylemleridir, sınırlı sayıda dinleyici kitlesine hitap etmektedir.
Sayıları çok azdır, bu nedenle artırılmalı, daha geniş halk kitlesine ulaşılmalıdır.
Müzik Festivallerine yapılacak akademik işbirliği ile eğitim-öğretim hüviyeti kazandırılmalıdır.
Ülkemizde yeterli sayıda müzik festivali yapılmakta ve yeterli sayıda dinleyiciye ulaşmaktadır.
Ülkemizin daha önemli sorunları var, şimdi festivalin sırası değil.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 37 müzisyen gazete okuyor
 
 
Haberler
 
 

Ülkemizin ilk ve tek Etnomüzikoloji Derneği kuruldu - 01.12.2017Etnomüzikoloji disiplinler arası önemli bir yerde bulunmakta ve antropoloji tarihsosyoloji etimoloji semiotik matematik ve birçok başka bilim dalından yararlanmaktadır. Bunun en büyük nedeni ise çalışılmakta olunan alan üzerinde hakimiyetin büyük ölçüde kurulabilinmesini sağlamaktır.

Etnomüzikologlar ilk zamanlarında kayıtlarını i
şitsel olarak alıyor olsalar da günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle görsel ve işitsel kayıtları çok daha çağdaş bir biçimde kendi lehlerine çevirmektedirler.

16 Mayıs 2017'de kurulan Etnomüzikoloji Derneği kuruluş çalışmalarına 2016 yılının Kasım ayında, Bursa’da başlamıştır. Fırat Kutluk, Okan Murat Öztürk, Seyit Yöre’nin katılımı ve Özlem Doğuş Varlı, Mustafa Özenen, Arzu Kutucu Özenen, Ersen Varlı ve Mahmut Cemal Sari’nin ev sahiplinliğinde gerçekleşen ilk toplantıda kurucu üye önerileri verilmiş olup, derneğin tüzüğü ile ilgili detaylar belirlenmiştir.

Derne
ğin kurucuları şu isimlerden oluşmaktadır: Fırat Kutluk, Şefika Şehvar Beşiroğlu, Cihat Aşkın, Özlem Doğuş Varlı, Okan Murat Öztürk, Seyit Yöre, Ersen Varlı, Mustafa Özenen, Mahmut Celal Sarı, Arzu Özenen, Ersun Pekin, Onur Güneş Ayas, Yasemin Ata, Mehmet Uzun, Aytaç Aliyazıcıoğlu.

Derne
ğin kurucu başkanlığını Doç. Dr. Özlem Doğuş Varlı üstlenmiştir.

Derne
ğin yönetim kurulu  Fırat Kutluk,  Mahmet Celal Sari, Okan Murat Öztürk, Mehmet Uzun'dan oluşmaktadır.           

Derne
ğin amaç ve hedefleri şu şekilde sıralanıyor:

1-Etnomüzikoloji konusundaki ara
ştırma ve çalışmaları kamuoyuna duyurmak amacıyla raporlar ve yayınlar hazırlamak ve dağıtmak; etnomüzikoloji konusunda eğitim ve bilinçlendirme amacıyla, kitap, dergi, gazete, periyodik yayın, film, CD, VCD, vb. hazırlamak ve dağıtmak; web sayfası hazırlamak, faaliyetlerini internet yoluyla duyurmak.

2-Etnomüzikoloji alanında ulusal ve uluslararası toplantı, sempozyum, kongre, festival, sergi, etkinlik düzenlemek; bunların organizasyonu için gereken her türlü i
şbirliğini ve faaliyeti gerçekleştirmek.

3-Etnomüzikoloji konusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası di
ğer örgütlerle işbirliği yapmak, özellikle bu alanda daha fazla tecrübeye sahip yabancı sivil toplum kuruluşlarının birikimlerini paylaşmak, Türkiye’deki çalışmaları onlara tanıtmak.

4-Etnomüzikoloji konusunda uluslararası örgüt ve kurulu
şlarla işbirliğini güçlendirmek amacıyla, yurtdışında düzenlenen toplantı, fuar ve kongrelere katılmak.

5-Faaliyet alanları etnomüzikoloji ile paralellik gösteren yaratıcı sektörlerde giri
şimcilik faaliyetlerini desteklemek, bu konularda eğitim düzenlemek, mikro-hibeler sağlamak.

6-Etnomüzikoloji konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla, ulusal ve uluslararası gösteriler, geziler, bilimsel çalı
şmalar düzenlemek, arşiv oluşturmak, plan-proje yaptırmak, ödül dağıtmak ve bu amaçla yarışmalar açmak.

7-Özel sektörün etnomüzikoloji alanındaki çalı
şmalara sosyal sorumluluk kapsamında destek vermelerini sağlamak için yönlendirici ve özendirici olmak, yol ve yöntem göstermek, bu tür davranışları ödüllendirmek.

8-Amaçları do
ğrultusunda yerel yönetimlerle, muhtarlıklarla, belediyelerle, kaymakamlık ve valiliklerle, bakanlıklar ve bağlı birimleriyle, vakıf ve esnaf kuruluşlarıyla, eğitim kurumları ve basın-yayın organlarıyla ve diğer sivil ve resmi kurumlarla işbirliği yapmak ve ortak çalışmalarda bulunmak; bu kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti sağlamak.

9-Amacına uygun eğitim merkezleri ve üyelerin bir araya gelip, birlik ve beraberliğinin sağlanacağı lokal, misafirhane, ve benzeri yerler açmak, bunları tefriş etmek, işletmek, bu amaçla taşınır ve taşınmaz mal edinmek, lüzumu halinde satmak veya kiraya vermek ve bunları işletmek için gereken personeli temin etmek

10-Üyeleri arasında sosyal ili
şkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

11-Amaçlarını gerçekleştirmek üzere gelir sağlamak için her türlü ticari faaliyette bulunmak.

12-Etnomüzikoloji ile ortak faaliyet alanı bulunan dallarda öğrenci ve akademisyenlere burs vermek.

13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak.

14-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslararası kuruluşlardan, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak.

15-Amacın gerçekle
ştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

16-Derne
ğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

Etnomüzikoloji Derneği’nin yılda iki kez yayınlayacağı ‘Etnomüzikoloji Dergisi’ (Türkiye)’nin ilk sayısının, 26 mayıs 2017 tarihinde ebediyete uğurlanan derneğin kurucu üyelerinden  Prof. Şehvar Beşiroğlu anısına, yoğun olarak çalışğı alana yönelik bir tema ile oluşturulması planlandı. Dergide Etnomüzikoloji disiplininin çalışma metodolojisi ile farklı bir bakış açısına sahip olan müzik ve toplumsal cinsiyet ana temalı makaleleri buluşturmak hedeflenmektedir. ISBN-ISSN no’lu, indeksli, bir dergi şeklinde e-dergi ve basılı olarak Şubat 2018’de yayınlanması planlanan dergi, sayı hakemleritarafından incelenecek olan ilk sayı editörü Doç.Dr. Seyit Yöre’dir.

etnomuzikoloji.org

 

 

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2020