Kullanıcı Adı
Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 16
Sayı: 1804
Mavi Nota e-Müzik Gazetesi'ni hangi yolla öğrendiniz?

Arkadaş tavsiyesi üzerine öğrendim.
Yaptığı çalışmalardan dolayı biliyordum.
Basın yayın araçları aracılığı ile öğrendim
İnternet arama motoru aracılığı ile öğrendim.
Tesadüfen öğrendim
Mavi Nota'yı doğduğu günden beri bilirim

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 22 müzisyen gazete okuyor
 
 
Haberler
 
 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Konservattuarı sempozyumu: Bellek ve Kültürel Miras - 02.12.2015Ana başğı "Bellek ve Kültürel Miras" olan II. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından 18 - 22 Ekim 2016 tarihleri arasında Trabzon’da KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecektir.

Sempozyum ile bilim insanları arasında fikir payla
şımını sağlayarak farklı disiplinlerden, geleneklerden veya farklı ülkelerden araştırmacılar arasında iletişim köprüsü oluşturmak ve disiplinler arası çalışmaları mümkün kılmak amaçlanmaktadır. 2012 yılında ilkini düzenlediğimiz “Müzik ve Kültürel Doku” başlıklı Müzik Araştırmaları Sempozyumu’na Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden müzik, sosyal bilimler ve ilgili disiplinlerden bilim insanları, akademisyenler ve müzisyenler katılım gösterdiler. Bu defa içeriği genişleterek sempozyumu müzik ve dans araştırmaları kapsamında ele almayı hedefliyoruz.

Toplumların analizinde en etkili araçlardan olan müzik ve dans, kültürel kimli
ğin inşasında ve aktarımında önemli ifade biçimleri olarak karşımıza çıkar. Bu düşünceden hareketle KTÜ Devlet Konservatuarı 2. Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu'nun başğı "Bellek ve Kültürel Miras" olarak belirlenmiştir.

Kültür, bellek, miras ve kimlik kavramları birbirleriyle iç içe dü
şünülebilir ki kültür, kolektif bir hafıza ve şüphesiz gelenekle bağlantılı bir kavramdır. Kültürel bellek, toplum içindeki ortak değerlerin, alışkanlıkların ve yaşam biçimlerinin aktarılmasındaki en önemli unsurlardan birisidir. Özellikle müzik ve dans çalışmaları açısından ele alındığında, bellek ve kültürel miras arasındaki yakın ilişki oldukça dikkat çekmektedir ve son dönemlerde disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınmaktadır.

Bu ba
ğlamda Sempozyumun ana konusu olan "Bellek ve Kültürel Miras"ın müzik ve dans ile ilişkisinin tüm toplumsal ve kültürel yapılar içinde, bilim insanları tarafından tartışılması ve değerlendirilmesi Sempozyumun temel hedefini oluşturmaktadır.

Alt Konu Ba
şlıkları

• Müzik ve dans ar
şivciliği, multimedya arşivleri ve müzik ve dans materyallerini koruma

• Göç ve diaspora çalı
şmaları

• Toplumsal ve kültürel de
ğişim

İkonografi ve müzik yazıları

• Müzik ve dans psikolojisi yönünden kültürel bellek

• Kültürel kimlik ve kimlik çalı
şmaları

• Müzik ve dans tarihi yazımında ideoloji

• Popüler kültür ve kültürel bellek

Sempozyumun kapsamı yukarıdaki alt ba
şlıklarla sınırlı değildir. "Bellek ve Kültürel Miras" ile ilişkili her konuda katılım mümkündür.

Sempozyumun dili Türkçe ve/veya
İngilizce'dir.

Bildiri özetleri için gerekli bilgiler: Özetlerin 250-300 kelime arasında ve ilgili anahtar kelimeleri içermesi ve Türkçe bildiri özetlerinin aynı zamanda
İngilizce olarak yazılması gerekmektedir. Sempozyumda yer alacak sunumlar, bildiri, panel ve poster şeklinde kabul edilecektir.

Bildiri: Sempozyum ana ba
şlık ve alt başlıklardaki konulara yönelik hazırlanan bildiri özetlerinin, sempozyum sitesinde yer alan bildiri özet formuna eklenip belirtilen tarihe kadar sempozyum adresine gönderilmesi gerekmektedir. Programda yer alacak her bildiriye 20 dakikası sunum, 10 dakikası ise tartışma olmak üzere toplam 30 dakika ayrılacaktır.

Panel: Sempozyumda panel sunumu önerilebilir. Paneller için bir yönetici olmalı ve panelin konusu ve katılımcılarını belirterek ba
şvuruda bulunması ve katılımcı sayısının yönetici kişi dahil 4 kişiyi geçmemesi beklenmektedir. Her panele konuşmalar ve tartışma zamanı da dahil toplam 100 dakika zaman ayrılacaktır. Panel katılımcıları, panel başğıyla ilgili konu çerçevesinde, kendi konuşacakları kısım için ayrı ayrı bildiri özetleri hazırlayacaklardır. Panel yöneticisinin panel ile ilgili istenilen bilgileri ve katılımcıların bildiri özetlerini, panel başvuru formuna ekleyerek sempozyum adresine göndermesi gerekmektedir.

Poster sunum: Sempozyumda sadece doktora ve yüksek lisans ö
ğrencilerinin tez çalışmalarını tanıtmaları amacıyla poster sunumlar yapılacaktır. Poster sunumlar, Düzenleme Kurulu’nun önceden belirleyip duyurduğu saatlerde panolarda sergilenecektir. Özet yazım kurallarına göre hazırlanmış poster özetleri bildiri özet formuna yazılarak ayrıca gönderilmelidir. Posterler 80cm X 100cm boyutlarında olmalıdır (Düşey-Portraid). Poster başğı tümü büyük harflerle ve sayfaya ortalı şekilde hizalanmalıdır. Başğın hemen altında yazarın adı ve soyadı, kalın ve siyah yazı tipi ile yazılmalı; ismin hemen altında da yazarın kurum, şehir bilgileri yer almalıdır. Poster metninde şekiller ve grafikler kullanılabilir. Kullanılacak en küçük yazı boyutu 20 punto olmalıdır, kaynaklar kısmı daha küçük puntolarla yazılabilir. Times New Roman yazı tipi tercih edilmelidir.

Önemli Tarihler:

Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih: 1 Nisan 2016
Kabul edilen bildirilerin duyurulması: 15 Nisan 2016
Katılım ücretlerinin yatırılması: 15 A
ğustos - 15 Eylül 2016
Erken yatırma-150TL/50€ - Ö
ğrenci 100TL/30€
16 Eylül 2016 ve sonrası Geç yatırma-200TL/65€ - Ö
ğrenci 150 TL/50€
Programın açıklanması: 26 Eylül 2016
Sempozyum Tarihi: 18 - 22 Ekim 2016
Tam metin gönderimi için son tarih: 15 Ocak 2017

Düzenleyici E
ş-Başkanlar:
Doç. Dr. Abdullah Akat
Yrd. Doç. Dr. Merve Eken-Küçükaksoy


Sekretarya:
Ar
ş. Gör. Emrah Ergene ktudksempozyum@gmail.com

Sempozyum web sitesi:
http://www.ktu.edu.tr/konservatuvar-sempozyum2016

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2021