ISSN: 1301 - 3971
Yıl: 17     Sayı: 1821
Şu an 9 müzisyen gazete okuyor

Günün Mesajları


♪ Tüm Mavi Nota dostlarının ve ülkemizin Şeker Bayramını en içten dileklerle kutlar esenlikler dileriz!
editör - 02.05.2022


♪ 8 Mart"ı kadın goygoyculuğuna çevirmeden, mana ve ehemmiyetinin taşıdığı öz yapıdan koparmadan kutlanması dileğiyle, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun
Mavi Nota - 08.03.2022


♪ Okurlarımızın ilgisine çok teşekkür ederiz!
Mavi Nota - 03.03.2022


♪ Mobildeyiz! Cep telefonu, tablet ve diğer mobil araçlarda bir tık uzağınızdayız!
editör - 17.01.2022


♪ 17. yaşımız kutlu olsun!
editör - 24.11.2021


♪ 20. yüzyılın en önemli birkaç sopranosundan birisi olarak görülen TC Devlet Sanatçısı Diva Leyla Gencer'in 93. doğum yıldönümünde saygı ve özlemle anıyoruz.
Mavi Nota - 10.10.2021


♪ Gazetemizin öğretmeni, eski danışma kurulu üyemiz, besteci ve akademisyen, hocaların hocası Sefai Acay'ı vefatının 5. yılında saygı ve özlemle anıyoruz!
Mavi Nota - 20.09.2021


♪ Mavi Nota şahane...
Can Çeliker - 18.08.2021


♪ Değerli dostumuz Keman sanatçısı Tuğrul Göğüş’ün beklenmedik anda vefatı bizleri derin bir üzüntüye sevketmiştir. Değerli arkadaşımıza Tanrıdan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.
Mavi Nota - 09.08.2021


♪ Harika bir kaynak, düşünüp, oluşturup, yaşatanlara minnet ve saygılar
oya kerimoğlu - 03.08.2021


Tüm Mesajlar

Anket


Klasik Batı Müziği dinler misiniz?

Sonuçları Gör

Geçmişteki Anketler

Tavsiye Et
Destekleyenlerimiz


 

Yazılar


Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin çalgı eğitimindeki sorunları ve kişisel özellikleri arasındaki ilişkiler...Sayı: - 06.07.2007


Özet

Bu araştırmanın amacı Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri (AGSL) Müzik Bölümü öğrencilerinin çalgı çalışma sürecinde karşılaştıkları sorunlar ile onların kişisel özellikleri arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırma, İzmir'de bulunan Işılay Saygın AGSL'si ve Ümran Baradan AGSL'sinde okumakta olan 183 öğrenci üzerinde gerçekleşmiştir. Bu araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen Çalgı Çalışma Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar Envanteri aracılığı ile toplanmıştır. Veri analizinde ortalama, standart sapma, t-testi, varyans analizi ve LSD testi kullanılmıştır. Öğrencilerin çalgı çalışma sürecinde karşılaştıkları sorunlar; yaşları, okumakta oldukları okul, çalmakta oldukları çalgıya göre önemli farklılıklar göstermektedir.

Anahtar Sözcükler: Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, çalgı eğitimi

Giriş

Ülkemiz müzik eğitim kurumlarından biri olan Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri'ndeki çalgı eğitimi, Eğitim Fakülteleri'ndeki çalgı eğitimine temel oluşturması bakımından büyük önem taşımaktadır.

Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri (AGSL) Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlıdır. Okul 1987'de düzenlenen Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 33. maddesine dayanarak açılmıştır. 33. madde şöyledir: “Güzel Sanatlar alanlarında özel ilgi ve yetenekleri beliren çocukları küçük yaşlardan itibaren geliştirmek üzere temel eğitim ve orta öğretim seviyesinde ayrı okullar açılabilir veya ayrı yetiştirme önlemleri alınabilir. Özellikleri dolayısıyla bunların kuruluş, işleyiş ve yetiştirme ile ilgili esasları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.” (http:// www. meb.gov.tr/mevzuat/yedi.htm). AGSL'lerinin genel amacı;

1. Güzel sanatlar alanında yetenekli öğrencilerin yaratıcı yapısı ve yorumcu yeteneklerini geliştirmek amacıyla, öğrencileri araştırıcı ve geliştirici çalışmalara yönelterek, uygulamalar yapabilecek kişiler olarak yetiştirmek,

2. Öğrencilerin ulusal ve evrensel, tarihî ve çağdaş sanat eserlerini tanımaları ve anlamalarına yardımcı olmaktır.

AGSL öncelikle güzel sanatlarla ilgili yüksek öğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır. Bu okullar, ilköğretim üzerine bir yıl hazırlık sınıfı ve en az üç yıl öğretim süresi olan yatılı, gündüzlü ve karma eğitim yapan okullardır. Okulların resim ve müzik alanlarının her birine bir öğretim yılında alınacak öğrenci sayısı 24'ü geçemez. Okulun amacı öğrencilerin; güzel sanatlar alanında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim ve öğretim görmelerini, özel yetenek gerektiren yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını, yabancı dil öğrenmelerini, alanlarında araştırmacılığa yönelmelerini, yetenekleri doğrultusunda yorum ve uygulamalar yapabilen, yaratıcı ve üretken kişiler olarak yetişmelerini, millî ve milletlerarası sanat eserlerini tanımalarını ve yorumlamalarını sağlamaktır  (http://www.meb.gov.tr/mevzuat/yedi.htm).

AGSL'de halen bu amaçlar doğrultusunda eğitim ve öğretime devam edilmektedir. Müzik eğitimi kurumlarında çalgı öğrenimi gören öğrencilerin çalgı çalma başarılarını etkileyen çok çeşitli etkenler bulunmaktadır. Bunların başında öğrencilerin çalgılarını çalışma davranışları başka bir ifadeyle çalışma alışkanlıkları gelmektedir . Etkili olmayan çalgı çalışma, öğrencilerin saatlerce çalışmalarına rağmen yine de çalgılarında yeterince başarılı olamamalarına, fiziksel yorgunluklara, bunun sonuncunda da çalgılarına ve çalgı derslerine karşı geliştirdikleri isteksizliğe yol açabilmektedir. Bu tip sorunlar çalgı eğitiminde sıklıkla karşılaşılabilen sorunlar olarak kendini göstermektedir. Bu sorunların ortadan kalkması, öğrencilerin çalgı öğrenimlerini başarıyla sürdürebilmeleri için çalgıyı öğrenme ve çalışma sorunları önemle ele alınmalı ve çözüm getirici önlemler alınmalıdır.

Yöntem

Araştırma, ilişkisel tarama modelindedir. İlişkisel tarama modelleri, iki veya daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir (Karasar, 2002, 81). Bu araştırmada öğrencilerin kişisel özelliklerine ait değişkenleri ile onların çalgı çalışma sürecinde karşılaştıkları sorunlar arasındaki ilişkilere bakılmıştır.

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini, 2003-2004 öğretim yılında Işılay Saygın AGSL'nde (İzmir, Buca) ve Ümran Baradan AGSL'nde (İzmir, Kemalpaşa) Hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflarda öğrenim görmekte toplam 183 öğrenci oluşturmuştur. Evrenin çok büyük olmaması, ulaşmada güçlük bulunmaması ve daha güvenilir verilerin elde edilebilmesi nedeniyle, anket ile veri toplama işlemi için ayrıca bir örneklem seçilmemiş, evrenin tümüyle çalışma yoluna gidilmiştir.

Veri Toplama Aracı

Araştırmada kullanılmak üzere likert tipi ölçek araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğe temel olması bakımından önce Ümran Baradan Anadolu Güzel Lisesi'nde 9, 10 ve 11. sınıfta okumakta olan toplam 62 öğrenciye çalgı çalışma sürecinde karşılaştıkları sorunlar ile ilgili kompozisyonlar yazdırılmıştır. Kompozisyonlardan elde edilen verilerden 71 adet cümle seçilmiştir. Bu cümleler Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nda görev yapan iki piyano öğretim görevlisi, Güzel Sanatlar Lisesi'nde görev yapan iki piyano, bir flüt, bir bağlama, bir koro olmak üzere toplam beş çalgı öğretmeni, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda görev yapan bir viyola öğretim üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nde görev yapan bir profesör ve araştırma görevlisi tarafından incelenmiştir. Alınan uzman görüşleri doğrultusunda bazı cümlelerde değişiklikler yapılmış ve bazı cümleler ölçekten çıkarılmıştır. Ölçeğin güvenirlik çalışması Aydın ilinde bulunan Yüksel Yalova AGSL'nde yapılmıştır. Ölçeğe madde ayırıcılık gücü indeksi .40'ın üzerindeki maddeler alınmıştır. Okuldaki Çalışma Ortamından Kaynaklanan Sorunlar Ölçeği'nde geçerliğin düşeceği endişesiyle madde ölçek korelasyonu .28 olan maddeler de ölçeğe alınmıştır. Çalgı Çalışma Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar Envanteri, 51 maddeden oluşan likert tipi dereceleme ölçeğidir. Envanter 5 ayrı alt ölçeği içermektedir. Çalgı Öğretmeninden Kaynaklanan Sorunlar Ölçeği 15 soru, Okuldaki Çalışma Ortamından Kaynaklanan Sorunlar Ölçeği 8 soru, Çalgı Çalışma Sürecinde Karşılaşılan Fiziksel Sorunlar Ölçeği 8 soru, Çalgı Çalışma Sürecinde Karşılaşılan Bilgi ve Beceri Eksikliğinden Kaynaklanan Sorunlar Ölçeği 7 soru, Çalgı Çalışma Sürecinde Karşılaşılan Konsantrasyon İle İlgili Sorunlar Ölçeği ise 13 sorudan oluşmaktadır. 51 sorudan oluşan ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .93 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin kişisel özelliklerine göre sorunlarında önemli farklılıklar olup olmadığının sınanması amacı ile ikili karşılaştırmalarda t testinden, ikiden çok grup karşılaştırmaları için tek yönlü varyans çözümlemesinden yararlanılmıştır. Yapılan istatistiksel çözümlemelerde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak belirlenmiştir. Tek yönlü varyans çözümlemesi sonucunda değişkenler arasındaki önemli farklılıkların kaynağının belirlenmesi amacı ile LSD testleri uygulanmıştır. Araştırmanın istatistiksel çözümlemeleri, SPSS 11.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. SPSS, veri çözümlemesi için geliştirilmiş çeşitli istatiksel çözümlemeleri içeren bir paket programdır (Tavşancıl, 2002, 177).

Bulgular ve Yorum

Öğrencilerin Cinsiyetleri ve Çalgı Çalışma Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar
Öğrencilerin cinsiyetlerine göre çalgı çalışma sürecinde karşılaştıkları sorunlarda önemli farklılıkların olup olmadığının anlaşılması amacıyla Çalgı Çalışma Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar Envanteri'ndeki her bir ölçeğe ilişkin puan ortalamalarının cinsiyet değişkenine göre çözümlemeleri yapılmıştır. Bu çözümlemeler arasındaki farklar t testi ile sınanmıştır

Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Çalgı Çalışma Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara Yapılan t Testi Sonuçları
 Birçok ölçekte erkek öğrencilerin puan ortalaması kız öğrencilerden yüksek görünmektedir. Ancak yine de her iki cinsten öğrencilerin puan ortalaması birbirine oldukça yakındır. Hiçbir ölçekte öğrencilerin çalgı çalışma sürecinde karşılaştıkları sorunlar onların cinsiyetlerine göre önemli farklılıklar göstermemektedir.

Öğrencilerin Yaşları ve Çalgı Çalışma Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar

Öğrencilerin yaşlarına göre Çalgı Çalışma Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar Envanteri'ndeki ölçeklerden aldıkları puan ortalamaları arasındaki farkların önemli olup olmadığını sınamak amacı ile grup ortalamaları arasında tek yönlü varyans çözümlemesi yapılmıştır.

Öğrencilerin Yaşlarına Göre Çalgı Çalışma Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara Yapılan Tek Yönlü Varyans Çözümlemesi Sonuçları
 Öğrencilerin yaşlarına göre okuldaki çalışma ortamlarından kaynaklanan sorunlarının önemli farklılıklar gösterdiği anlaşılmaktadır (F:2,30, p<.05). Bu farklılıkların kaynağının belirlenmesi amacı ile LSD testi uygulanmıştır. LSD testi sonuçlarına göre 15 yaşındaki öğrenciler ile 16 ve 18 yaşındaki öğrencilerin, 17 yaşındaki öğrenciler ile 18 yaşındaki öğrencilerin okuldaki çalışma ortamından kaynaklanan sorunları önemli farklılıklar göstermektedir. Öğrencilerin çalgı çalışma sürecinde karşılaşılan fiziksel sorunları yaşlarına göre önemli farklılıklar göstermektedir (F:2,90, p<.05). Bu farklılıkların kaynağını belirlemek amacı ile LSD testi yapılmıştır. LSD testi sonuçlarına göre 14 yaşındaki öğrencilerin çalgı çalışma sürecinde karşılaştıkları fiziksel sorunlar ile 16 ve 17 yaşlarındaki öğrencilerin çalgı çalışma sürecinde karşılaştıkları fiziksel sorunlar arasında önemli farklılıklar vardır. Ayrıca 15 yaşındaki öğrencilerin çalgı çalışma sürecinde karlaştıkları fiziksel sorunlar ile 17 yaşındaki öğrencilerin çalgı çalışma sürecinde karşılaştıkları fiziksel sorunlar arasında önemli farklılıklar vardır. Öğrencilerin konsantrasyon ile ilgili sorunları onların yaşlarına göre oldukça önemli farklılıklar göstermektedir (F:3,15, p<.05). Bu farklılıkların kaynağının belirlenmesi amacı ile LSD testi uygulanmıştır. LSD testi sonuçlarına göre 14 yaşındaki öğrencilerin çalgı çalışma sürecinde karşılaştıkları konsantrasyon sorunları ile 16, 17 ve 18 yaşındaki öğrencilerin çalgı çalışma sürecinde karşılaştıkları konsantrasyon sorunları önemli farklılık göstermektedir. Ayrıca 15 yaşındaki öğrencilerin çalgı çalışma sürecinde karşılaştıkları konsantrasyon sorunları ile 17 yaşındaki öğrencilerin çalgı çalışma sürecinde karşılaştıkları konsantrasyon sorunları önemli farklılıklar göstermektedir. Öğrencilerin Okumakta Oldukları Okul ve Çalgı Çalışma Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar Öğrencilerin okumakta oldukları okul ile Çalgı Çalışma Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar Envanteri'ndeki ölçeklerden aldıkları puan ortalamaları arasında önemli farklılıkların olup olmadığına bakmak amacı ile t testi uygulanmıştır.

Öğrencilerin Okumakta Oldukları Okula Göre Çalgı Çalışma Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara Yapılan t Testi Sonuçları
 Öğrencilerin çalgı çalışma ortamından kaynaklanan sorunları okumakta oldukları okula göre önemli farklılıklar göstermektedir (t:3,90, p<.001). Diğer hiçbir ölçekte öğrencilerin çalgı çalışma sürecinde karşılaştıkları sorunlar okumakta oldukları okula göre önemli farklılıklar göstermemektedir.

Öğrencilerin Çalmakta Oldukları Çalgı ve Çalgı Çalışma Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar

Öğrencilerin çalmakta oldukları çalgıya göre Çalgı Çalışma Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar Envanteri'ndeki ölçeklerden aldıkları puan ortalamaları arasındaki farkların önemli olup olmadığını sınamak amacı ile grup ortalamaları arasında tek yönlü varyans çözümlemesi yapılmıştır.

Öğrencilerin Çalmakta Oldukları Çalgıya Göre Çalgı Çalışma Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara Yapılan Tek Yönlü Varyans Çözümlemesi Sonuçları
 Öğrencilerin çalgı çalışma sürecinde karşılaştıkları çalgı öğretmeninden kaynaklanan sorunları onların çalmakta oldukları çalgıya göre önemli farklılık göstermektedir (F:2,44, p<.05). Bu farklılıkların kaynağının belirlenmesi amacı ile LSD testi yapılmıştır. LSD testi sonuçlarına göre keman öğrencileri ile viyola öğrencileri, ud, bağlama ve kanun öğrencileri ile viyola öğrencilerinin çalgı çalışma sürecinde karşılaştıkları çalgı öğretmenlerinden kaynaklanan sorunları önemli farklılık göstermektedir. Diğer ölçeklerde öğrencilerin çalmakta oldukları çalgıya göre sorunlarında önemli farklılıklar bulunmamıştır.

Sonuç

Araştırma sonuçlarına göre Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümü öğrencilerinin çalgı çalışma sürecinde karşılaştıkları sorunlar onların, yaşları, okumakta oldukları okul, çalmakta oldukları çalgıya göre önemli farklılıklar göstermektedir.
Müzik ve çalgı eğitimi küçük yaşta başlamalıdır. AGSL'ndeki öğrenciler çalgı eğitimi için geç sayılabilecek bir yaşta çalgı eğitimlerine başlamaktadırlar. Erken yaşta çalgı eğitimine başlayan öğrencilerin algılama ve taklit yetenekleri daha güçlü, kas yapıları çalgı eğitimine daha uygundur. Bu bağlamda AGSL'ndeki müzik ve çalgı eğitimine daha erken yaşlarda başlanması için düzenlemeler yapılmalıdır. AGSL'ndeki çalgı ve müzik dersi programları, ulaşılmak istenen hedefler doğrultusunda yeniden gözden geçirilerek gerekli düzeltme ve düzenlemeler yapılmalıdır. AGSL'ndeki eğitim kadrosunun ve çalgı eğitiminin kalitesinin arttırılması için nitelikli eğitimciler ile çalışılmaya önem verilmelidir. Çalgı öğretmeni yetiştiren kurumlarda (Eğitim Fakülteleri ve Devlet Konservatuvarları) çalgı eğitimi eğiticiliğine yönelik dersler konulmalıdır. 12 yıllık zorunlu eğitim gerçekleştiğinde ülkemizde orta eğitim düzeyinde çalgı eğitimi verecek tek okul AGSL olacaktır. Bu açılardan önemi daha da artacak AGSL'ndeki öğrenciler çalgı eğitimleri sırasında yetenek ve ilgileri doğrultusunda müzik eğitimcisi ya da performans sanatçısı olarak branşlara ayrılarak yetiştirilmelidirler. AGSL'ndeki öğrencilerin değişik öğretmenlerle çalışarak çalgı eğitimi ile ilgili farklı fikirler, bilgiler ve teknikler öğrenmeleri açısından yararlı olan workshop, seminer ve kursların daha düzenli ve etkili bir biçimde yapılmasına önem verilmelidir.

Kaynakça

KARASAR, Niyazi (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti.

TAVŞANCIL, Ezel (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti

http:// www.meb.gov.tr./mevzuat/yedi.htm (Son Ulaşım 14 Mart 2004).

THE RELATIONS BETWEEN INDIVIDUAL PROPERTIES AND THE PROBLEMS IN MUSICAL INSTRUMENT TRAINING OF ANATOLIAN FINE ARTS HIGH SCHOOL STUDENTS

Abstract

The purpose of this research is to determine the problems faced by the Anatolian Fine Arts High School Music Department students in the process of practicing their instruments and the relationships between these problems and their individual conditions. The research has been done on 183 students studying at İzmir Işılay Saygın Anatolian Fine Arts High School and Ümran Baradan Anatolian Fine Arts High School. The data of the research has been collected through a inventory developed by the researcher on the problems faced in the process of practicing an instrument. In the data analysis, Mean, Standard Deviation, T-Test, Variance Analysis, LSD tests have been used. As the result of this research it has been understood that the students' problems have shown significant differences in regards to their age, school and the choice of instrument.

Key Words: Anatolian Fine Arts High School, ınstrument training
Bu makale

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyelerinden Çetin Aydar

ile

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi A.B.D. Öğretim üyelerinden Sabahat Özmenteş’in

ortak çalışmasıdır.
 


Yazıyı Tavsiye Et

Tavsiye EtYorumlar


Bu yazıya henüz yorum yapılmadı.

Yorumları okumak yada yorum yazmak için sisteme giriniz.