Kullanıcı Adı Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 14
Sayı: 1746
Ülkemizde düzenlenen Müzik Festivalleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Halkın müzik zevkinin kalitesinin yükseltilmesinde bir katkısı yoktur.
Lokal müzik eylemleridir, sınırlı sayıda dinleyici kitlesine hitap etmektedir.
Sayıları çok azdır, bu nedenle artırılmalı, daha geniş halk kitlesine ulaşılmalıdır.
Müzik Festivallerine yapılacak akademik işbirliği ile eğitim-öğretim hüviyeti kazandırılmalıdır.
Ülkemizde yeterli sayıda müzik festivali yapılmakta ve yeterli sayıda dinleyiciye ulaşmaktadır.
Ülkemizin daha önemli sorunları var, şimdi festivalin sırası değil.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 68 müzisyen gazete okuyor
 
 
Haberler
 
 

5. Altın Elma Türk Sanat Müziği Beste Yarışması - 2009 - 27.02.2009Türk Sanat Müziği Repertuarına yeni eserler kazandırmak, bestecileri yeni eserler üretmeye
teşvik etmek amacıyla '5. Altın Elma Türk Sanat Müziği Beste Yarışması - 2009' adıyla bir yarışma düzenlendi.

ÖDÜLLER

Yarışmaya katılmak isteyenlerin, eserlerini Valiliğe son teslim tarihi; 24.04.2009 iken, Ön Seçici Kurul en geç 15.05.2009 tarihinde ödül ve mansiyona değer 10 eser ile övgüye değer eserleri tespit ederek Amasya Valiliği’ne bildirilecek. Birinciye 5.000 TL, ikinciye 4.000 TL ve üçüncüye 3.000 TL ödül verilirken, mansiyonlar 7 adet 1.500 TL olarak belirlendi.

Amasya ‘5. Altın Elma Türk Sanat Müziği Beste Yarışması-2009’un amacı, Türk Sanat Müziği Repertuarında kullanılabilecek nitelikte yazılmış eserlerin seçimi olarak belirlendi.

ARANAN ŞARTLAR

Yarışmaya, Yarışma Seçici Kurul Üyeleri, Jüri Üyeleri, Amasya Valiliği Mensupları ve bunların birici ve ikinci derecede yalanlan dışındaki herkes katılabilir.

ÖN SEÇİCİ KURUL

Amasya ‘5. Altın Elma Türk Sanat Müziği Beste Yarışması’na katılmak üzere Amasya Valiliği’ne teslim edilen besteler arasından Türk Müziği Repertuarına girebilecek nitelikteki bestelerin seçimi amacıyla, Amasya Valiliği’nce bu konuda uzman olan kişiler arasından 5 kişilik bir 'Ön Seçici Kurul' oluşturulacak. Ön Seçici Kurul en az 3 üye ile toplanırken, kararlar salt çoğunlukla alınıp, oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılacak.
Kurulun çalışma yöntemi ve oylama usulü Ön Seçici Kurul tarafından toplantı öncesinde belirlenecek. Kurul tarafından bu konuda farklı bir yöntem belirlenmediği takdirde açık müzakere-değerlendirme, gizli oylama yöntemi uygulanır.

Ön Seçici Kurul, hazırlamış olduğu raporda, 'ödül ve mansiyona değer' toplam 10 eserle; bunun dışında ödül ve mansiyon verilmeksizin övgüye değer nitelikte gördüğü diğer eserleri belirtebilir. Bu tespitlerden sonra Ön Seçici Kurul'un görevi sona erer.

Ön Seçici Kurulca ödül ve mansiyona değer görülen 10 eserin derecelendirilmesi; Amasya Valiliği tarafından uygun görülecek bir tarzda teşkil edilecek bir jüri tarafından Amasya'da halk huzurunda gerçekleştirilecek bir yarışma ile yapılır. Para ödülleri yarışma sonrası verilecek olup, yarışma saati ve yeri ayrıca bildirilecektir. Ödül ve mansiyona değer görülmeyen eserler, üç ay içinde talep edildiği takdirde beste sahiplerine( karşı ödemeli olması koşuluyla) iade edilir.

ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER

Şarkı sözleri, Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelerle; Cumhuriyetin niteliklerini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere uygun düşünce tarzına, Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyine erişmesi amacını güden Atatürk ilkeleri ve bu ilkelerin gerektirdiği dünya görüşüne, yaşam tarzına aykırı olamaz. Seçilen temaların moral yıkıcı, herhangi bir politik görüşü övücü veya yerici müstehcen, anlamsız olmaması ve ticarî bir amaç taşımaması gerekmektedir.

Yarışmaya gönderilecek eserler:

Türk Sanat Müziğinin melodi ve ritim özelliklerinden kaynaklanan yeni ve orijinal çalışmalar olacak.

Makam, usul ve form olarak yeni buluşlarla bestelenmişse, Türk Sanat Müziğinin bugünkü sistem ve kaidelerine ters düşmeyecek.

Türk Sanat Müziğinin asli karakterine uygun olacak, millî müzik zevkini geliştirici nitelikleri bulunacak.

Şarkı formunda ve küçük usullerle bestelenmiş günün anlayışına uygun olacak. (Bu usullerin hareketli mertebelerinin kullanılması tercih sebebidir.)

Makam, usul, anlatım ve prozodi yönlerinden uyumlu bir şekilde bestelenecek.

Daha önce hiçbir suretle yayınlanmamış olacak.

Tek sesli olarak bestelenecek.

Toplam olarak beş dakikayı geçmeyecek.

c)Eserler hiçbir şekilde başka bir eserle bariz benzerlikler taşımayacak.

KARŞILIKLI HAKLAR

Besteci ‘5. Altın Elma Türk Sanat Müziği Beste Yarışması 2009’ için gönderdiği eserlerini yarışma sonuçlanmadan önce hiçbir yerde ve hiçbir şekilde yayınlayamaz, yayınlatamaz.
Öngörülen ödül, teamüller doğrultusunda söz yazarları için % 40, besteciler için %60 ücreti kapsar, ancak besteci ve söz yazan arasında ücrete ilişkin olmak üzere yapılan sözleşmeler yarışma tertip komitesince de geçerli addedilir.

Amasya Valiliği ödül ve mansiyon alan eserlerin bestecilerine şarkı sözü yazarlarına 'Telif Haklan Yasası'ndan doğan haklan saklı kalmak üzere aralarında yapılan anlaşmada belirtilecek süreyle yerel radyo ve televizyonlarda yayınlama, plak, band, kaset, cd vb materyal haline getirme, notasını basma, kitap haline getirme, yayın, eğitim ve kültür kurum ve kuruluşlarına gönderme konusunda öncelik hakkına sahiptir.

Besteciler eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve hiçbir şekilde ve hiçbir eserden ilham almadıklarını, bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini taahhüt edip '5. Altn Elma Türk Sanat Müziği Beste Yarışması 2009'; özel şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı (EK-1) belgeyi yarışma bürosuna vermekle yükümlüdürler.

ESER TESLİMİ, YARIŞMA TAKVİMİ, ÖDÜLLER ESER TESLİMİ

Yarışmaya her besteci en fazla 5 eserle katılabilecek. Eserlerin notaları 7'şer nüsha halinde;
temiz ve okunaklı yazılmış olacak, kurşun kalemle yazılmayacak, teksir ve fotokopi ile çoğaltılabilecek, nota yazısı, usul ve usul bölümleri: Aral-Ezgi-Uzdilek sistemine uygun olacak, nota üzerinde metronom hızı belirtilecek, nota üzerinde besteci ve söz yazan adı olmayacak, sadece rumuz yazılacak, besteciler her eser için en az 5 harften oluşan tek kelimelik ayrı birer rumuz kullanacaklar, şarkı sözleri 2 nüsha daktilo ile yazılacak, üzerinde yalnız o eser için seçilen rumuz bulunacak, besteciler, biri küçük 'Kimlik Zarfı'; diğeri büyük 'Evrak Zarfı'; olmak üzere 2 adet zarfı yarışma bürosuna elden veya posta yoluyla teslim edecekler, posta ile müracaatlarda, ilan edilen teslim süresinin son gün evrakın postaya değil, kurumumuza intikal tarihi olacak. Kimlik zarfı üzerine yalnız rumuz yazılacak, içinde: besteci ve söz yazarının adları, besteci ve söz yazarının adresi, varsa telefon numaraları, bestecinin bu yarışmanın şartlarını aynen kabul ettiğini belirten şartname eki belge imzalı olarak bulunacak.

Büyük evrak zarfı üzerine de rumuz yazılacak, içinde notlar ve şarkı sözleri bulunacak. Büyük evrak zarfı üzeri ve içeriğinde hiçbir şekilde kimlik bilgisi veya kimliği çağrıştırıcı yazı, işaret vb. bulunamaz. Besteciler birden fazla eserle yarışmaya katılıyorlarsa, her eser için, istenilen dokümanlar ayrı ayrı düzenlenecek.

Posta ile müracaat edildiğinde dış zarf üzerine de yalnız rumuz yazılabilecek, herhangi bir şekilde, nota ve şarkı sözleri üzerinde eser sahibinin yazılı olarak adı belirtilmiş veya

Yukarıdaki (b) fıkrasına aykırılık söz konusu ise bu şarkı değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacak.

Eserler en geç 24 Nisan 2009 tarihi çalışma saati bitimine kadar ‘Amasya Valiliği-Amasya’ adresindeki ‘5. Altın Elma TSM Beste Yarışması 2009’ bürosuna elden teslim edilecek veya postayla ulaştırılmış olacak. Postadaki gecikmeler için Amasya Valiliği sorumlu tutulamayacak.

FİNAL YARIŞMASI

İkinci bölümde ön görüldüğü tarzda gerçekleştirilecek olan final yarışması, Amasya'da halk huzurunda, çeşitli ses ve saz sanatçılarının da katılımıyla yapılacak. Ödül-Mansiyon alan eserlerin seslendirileceği bu etkinliğe davet edilecek olan besteci ve güfte şairlerinin ulaşım (otobüs), Amasya'daki konaklama ve ağırlama giderleri yarışma komitesi tarafından karşılanacak.

Bu şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde özellikle yarışmaya katılacak eserlerin müzik kalitesine yönelik tedbir almaya ve bunun için gerektiğinde diğer özel veya ek şartnameler yazılmasına, iş bu özel şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, gerekli tedbirleri almaya Amasya Valiliği yetkilidir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Eserlerin son teslim tarihi; 24 Nisan 2009. Ön Seçici Kurul en geç 15 Mayıs 2009 tarihinde ödül ve mansiyona değer 10 eser ile övgüye değer eserleri tespit ederek Amasya Valiliğine bildirilecek. Halka açık yarışma ve ödül töreni jüri ve halk huzurunda yapılacak olup, bunun yeri ve saati ayrıca ilan edilecek.

ÖDÜLLER

Birinci : 5.000 TL
İkinci : 4.000 TL
Üçüncü : 3.000 TL
Mansiyonlar (7 Adet): 1.500 TL (her biri için)
 
Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2019